จุดเริ่มต้น

เราเริ่มจากประโยคที่ว่า

“ทำสิ่งเล็กๆ ให้ดีที่สุด”

เป็นแรงจูงใจให้เราได้มีการจัดทำเทคโนโลยีและเริ่มออกแบบบนแนวคิดที่ว่า “การตรวจสอบพร้อมการป้องกันภัย (Audit Shield)”

ตั้งชื่อโครงการนี้ว่า “พรีเว้นตั้ม Preventum Project”  ขึ้นมา

โดยเน้นการป้องกันภัยคุกคามที่เกิดขึ้นภายในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นหลัก

จากประสบการณ์จัดทำเทคโนโลยีโดยทีมพัฒนาและวิจัย SRAN Technology ได้สร้างสรรค์  “Preventum” ขึ้นเพื่อต้องการให้หน่วยงานขนาดกลางและเล็ก รวมไปถึงบ้านที่อยู่อาศัย ได้มีเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ในราคาที่เข้าถึงได้ โดยมีคุณสมบัติและฟั่งชั่นการทำงานใกล้เคียงกับองค์กรใหญ่ (Enterprise)  ในรูปแบบที่เป็นซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานบรรจุรวมเข้าไปในฮาร์ดแวร์ขนาดเหมาะสมกับหน่วยงานที่พร้อมใช้ หรือที่เรียกว่า “Appliance” และสามารถใช้งานผ่าน Cloud Services ได้อีกด้วย

เหตุผลต่อมา คือต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการลดความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นบนโลกไซเบอร์ อันสืบเนื่องจากข้อมูลจาก CBL (Composite Blocking List) และการขึ้นค่าบัญชีดำ หรือที่เรียกว่า “Blacklist”  ได้จัดอันดับประเทศไทยยังมีความเสี่ยงที่ติดบัญชีดำอยู่ใน 1 ถึง 10 ตลอดระยะเวลาต่อเนื่อง ซึ่งผลสำรวจเมื่อเดือนกรกฎาคม 2560 ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงและติดอยู่ใน 1 ใน 10 ประเทศที่มีอัตราความเสี่ยงสูงที่มีการแพร่กระจายของไวรัสคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมอันไม่พึ่งประสงค์ (Malware)

 

จากกราฟข้างต้นประเทศไทยอยู่ในอันดับ 8 ที่พบความเสี่ยงด้านไซเบอร์ และมีการค่าการขึ้นบัญชีดำ (Blacklist) กว่าวันละ 169,756 ไอพีต่อวัน และเมื่อตรวจสอบย้อนกลับพบว่าไอพีแอดเดรสที่ขึ้นบัญชีดำในประเทศไทย ล้วนแล้วแต่มาจากหน่วยงานขนาดเล็กและบ้าน ซึ่งล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่ขาดความพร้อมทั้งด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี และกระบวนการในการจัดทำระบบงานสารสนเทศให้มีความมั่นคงและปลอดภัย

 

ส่วนสำคัญที่หน่วยงานขนาดเล็กและกลาง ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายในการติดเชื้อไวรัสคอมพิวเตอร์และถูกโจมตีอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นเพราะขาดงบประมาณในการจัดหาระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

จึงเป็นที่มาโครงการนี้ขึ้นมา เราเพียงแค่ต้องการลดความเสี่ยงที่เป็นอยู่ในปัจจุบันและให้หน่วยงานขนาดเล็กนั้นมีความมั่นคงและปลอดภัยจากการใช้งานข้อมูลสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

 

 

 

ตัวอย่างลูกค้าที่ใช้เทคโนโลยี SRAN ( Site Reference )

“กว่า 500 บริษัทชั้นนำในประเทศเลือกใช้ เทคโนโลยีของ SRAN”